یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

شهادت طلبی؛ سلاح قدرتمند دفاع از ارزش های ملی و اسلامی

با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، لرزه بر اندام دشمنان می افتد و آنها را از نفوذ در دژهاي اسلام مأیوس و نا امید می کند و چه بسیار پر برکت است براي مسلمانان و چه وحشتناك است براي دشمنان اسلام.

شهادت طلبی؛ سلاح قدرتمند دفاع از ارزش های ملی و اسلامی
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "شهادت طلبی؛ سلاح قدرتمند دفاع از ارزش های ملی و اسلامی" آورده است:

هنگامی که فرهنگ شهادت در جامعه رواج یافت، شوق و شعفی در قلوب بوجود آمده که سبب ترویج و احیای این فرهنگ و تقرب فرد برای رسیدن به مقام شهادت خواهد شد.

پیامبر گرامی اسلام(ص) با ترویج فرهنگ جهاد و شهادت توانست با جمع اندك و ناتوان (به لحاظ مادي ) مسلمانان اولیه، نصرت و یاري خداوند متعال را کسب کرده، بزرگترین ضربه ها را بر پیکر کفر و شرك زده و سبب تثبیت و گسترش سریع اسلام شود.

همان طور که جهاد، رشادت و شهادت، سبب عزت مسلمانان می شود، سرباز زدن از جهاد و شهادت سبب سلطه ي دشمنان کینه توز بر اسلام و مسلمانان می گردد.

با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، لرزه بر اندام دشمنان می افتد و آنها را از نفوذ در دژهاي اسلام مأیوس و نا امید می کند و چه بسیار پر برکت است براي مسلمانان و چه وحشتناك است براي دشمنان اسلام.

پس تنها گسترش و رواج فرهنگ جهاد و شهادت است که استقرار عدل جهانی را بدنبال خواهد داشت و فاصله گرفتن از این فرهنگ، یعنی ذلت و ضلالت جوامع و دور ماندن از قافله نور و هدایت.

تأمل و تدبیر در فرهنگ شهادت بخوبی راه تعالی و تکامل انسان را می نمایاند.

شهادت مقوله اي تأثیر گذار در شکل دهی به وهویت جوان ایرانی است، باید از این فرهنگ به نحو شایسته و مطلوب در جهت هویت بخشی بهره گرفت، غفلت از فرهنگ شهادت، کار هویت یابی را دشوار می نماید.

امیدواریم که خداوند توفیق قرار گرفتن ما را در مسیر جاده شهادت قرار بدهد.