یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

شناسایی هویت اصلی اسلام در مفهوم شهادت

شهید در اسلام زنده است، چون به راه حق قیام کرده است و نزد پروردگار منعم است، چون به حق پیوسته است و این اندیشه مبتنی بر خصوص دینی و عرفانی است.

شناسایی هویت اصلی اسلام در مفهوم شهادت
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "شناسایی هویت اصلی اسلام در مفهوم شهادت" آورده است:

با قاطعیت می توان گفت که نظام اسلامی با فرهنگ شهادت پایدار می ماند. در غیر این صورت نیز ممکن است بماند ولی در باطن به تدریج هویت اصیل دینی محو می شود.

شهادت در اسلام فوزي عظیم و عروجی برین است.

شهید در اسلام زنده است، چون به راه حق قیام کرده است و نزد پروردگار منعم است، چون به حق پیوسته است و این اندیشه مبتنی بر خصوص دینی و عرفانی است.

شهید با ایثار جان خویش، با فداکاري و از خود گذشتگی با سوختن و خاکستر کردن خود قیام به آگاهی و قیام به قسط و عدل می کند.

 به حقیقت در فراموشی و عظمت، جان و حیات می بخشد. خود از جهان خاکی می رود اما به حیاتی برین و معقول در می آید.

کسی که در راه هدف هاي عالی اسلام با انگیزه ي تثبیت ارزش هاي اسلامی و انسانی جان خویش را فدا کند، به بالاترین درجه کمال ممکن دست یافته است و اوست که سرباز لایق و حقیقی اسلام به شمار می رود.

او در عین شجاعت و برخورداري از روحیه ي شهادت، تن خویش را فدا و جان را در خدا فنا ساخته است.

او با غلبه ي مطلق جان بر تن، از همه امکانات خویش براي رسیدن به اوج کمال بهره برده و پهلو به پهلوي انبیا صدیقین و صالحین می زند.

در شهادت سه ویژگی مشاهده می گردد: الف) فی سبیل الله ب) آگاهی ج) اختیار که داشتن روحی بزرگ و توانمندي پیش نیازي براي رشادت و شهادت محسوب می گردد.