بورس، بانک و بیمه

سیل مشکلات قانونی ورود استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه

تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است.

بورس، بانک و بیمه

انتشار آرای انضباطی در بازار سرمایه مشروط به یک بند قانونی

کافی است طرح شکایت دستکاری در بازار، در دادسرا صورت بگیرد و تحقیقات محلی توسط دادسرا و تحقیقات علمی توسط دادسرا و بازپرس صورت گیرد...

مهدیه کردی

مهدیه کردی

خبرنگار بازارسرمایه و فعال رسانه ای در رسانه بورس نیوز

تهران
kmahdieh25@yahoo.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

مهدیه کردی

مهدیه کردی

خبرنگار بازارسرمایه و فعال رسانه ای در رسانه بورس نیوز

تهران
kmahdieh25@yahoo.com
بورس، بانک و بیمه

سیل مشکلات قانونی ورود استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه

تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است.

بورس، بانک و بیمه

انتشار آرای انضباطی در بازار سرمایه مشروط به یک بند قانونی

کافی است طرح شکایت دستکاری در بازار، در دادسرا صورت بگیرد و تحقیقات محلی توسط دادسرا و تحقیقات علمی توسط دادسرا و بازپرس صورت گیرد...