مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان ۱۴:۰۰:۰۰  ۱۴۰۰/۱۰/۲۹