یادداشت حسین براتی با محوریت ظهور اسلام در کالبد وحدت اسلامی و حفظ ارزش ها

حال زمان آن رسیده است که از ثمره الگوي وحدت اسلامي پيامبر اكرم (ص) می بایست نشان داد كه هر جا حاكميت اسلام ناب برقرار گردد، قوميت و مليت در خدمت اهداف عالي امت اسلامي قرار خواهند گرفت.

یادداشت حسین براتی با محوریت ظهور اسلام در کالبد وحدت اسلامی و حفظ ارزش ها
یادداشت حسین براتی با محوریت ظهور اسلام در کالبد وحدت اسلامی و حفظ ارزش ها

به گزارش خبر، حسین براتی پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی  با ارسال یادداشتی با عنوان "ظهور اسلام در کالبد وحدت اسلامی و حفظ ارزش ها"  به  پایگاه خبری گزارش خبر آورده است:

اسلام ديني است كه هويت اقوام و اقليت هاي ديني تابع امت اسلامي را مشروط به حفظ انسجام جامعه از سوي آنان پذيرفته است.  سيره عملي پيامبر (ص) براي ايجاد وحدت ميان مسلمانان، از همان ابتدا، در اعلام شعار توحيد متجلي گرديد، بدين ترتيب، مسلمانان با از بين بردن عوامل تفرقه، دستيابي به وحدت معبود و اتحاد درعقيده، جامعة اسلامي و نظام سياسي جديد ي را بنا نهادند.

 رسول خدا قبايل عرب جاهلي دشمن يكديگر را، تحت لواي خود گرد آورد ، دلهايشان را به هم نزديك كرد، تعصب هاي جاهلي آنها را از ميان برد و كينه هاي كهنة ريشه گرفته در بيانشان را محو فرمود.

بدين ترتيب، همه مطيع فرمان پيغمبر و دستور قرآن شدند، و دولت و ملتي نيرومند را تحت عنوان امت اسلامي در عربستان پديد آوردند.

 پيامبر اسلام بر پاية ايجاد امنيت و تأمين منافع مشترك ميان قبايل و گروه هاي اجتماعي مدينه و سپس كل جزيره العرب، آنان را از يك جانبه گرايي و خاص گرايي قومي بازداشت و به سوي اهداف متعالي ميثاق هاي اجتماعي و سياسي امت اسلامي رهنمون گشت.

نخستين كار پيامبر (ص) براي تحقق امت اسلامي، تدوين ميثاق وحدت اجتماعي براي مردم مدينه بود تا بدين ترتيب حدود اجتماعي و حقوقِ افراد، گروه ها و طبقات جامعه، اقليت ها و قبايل و سياست داخلي و خارجي حكومتي مشخص گردد و عوامل زمينه ساز اختلاف در ميان اهالي مدينه از بين رود.

مسلمانان كه پيش از آن فقط براساس ايمان خود از رسو ل خدا(ص) پيروي مي كردند، اكنون وفاداري خود را به اصولي مشخص ابراز نمودند و از لحاظ روحي براساس ضوابط جديد ، آمادگي بيشتري براي عمل به دست آوردند.

پيامبر اعظم ) ص)عوامل و زمينه هاي نژادي و قبيله اي برتري طلبي و جداكنندة امت را كه در آن زمان عامل تهديد كنندة وحدت اسلامي بود، به شكل برجسته نهي فرمود و تقوا را ملاك برتري و فضيلت معرفي نمود.

حال زمان آن رسیده است که از ثمره الگوي وحدت اسلامي پيامبر اكرم (ص) می بایست نشان داد كه هر جا حاكميت اسلام ناب برقرار گردد، قوميت و مليت در خدمت اهداف عالي امت اسلامي قرار خواهند گرفت.