گام به گام تا موفقیت در کسب و کار با احمد باقری مدرس و مشاور توسعه کسب و کار؛

گام هفتم؛ از منش خود در کسب و کار محافظت کنید

بر اساس این قانون قانون علت و معلول برای هر معلوم مانند: "موفقیت در کسب و کار"، "درآمد سطح بالا" و ...علت یا علت هایی وجود دارد اگر کاری را که سایر موفق ها انجام می دهند شما هم انجام بدهید سرانجام به همان نتایج آنها می رسید. هرچه این موارد را بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری به دست می‌آورید وقتی این نقطه نظرها را آموختید می توانید آنها را بارها و بارها تمرین کنید این گونه در سطح پیشتازان حرفه خود قرار می گیرید.

گام هفتم؛ از منش خود در کسب و کار محافظت کنید
گام هفتم؛ از منش خود در کسب و کار محافظت کنید

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، از استحکام شخصیت خود به عنوان یک چیز مقدس پاسداری کنید. برای موفق شدن در جامعه چیزی از این مهم تر نیست.

 در کسب و کار، تجارت و موفقیت فروش، باید از اعتبار برخوردار باشید. شما تنها در صورتی می توانید موفق باشید که دیگران به شما اعتماد کنند و شما را باور داشته باشند.

در بررسی‌ها و مطالعات مفصل به عمل آمده عنصر اعتماد به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده بین موفق ها و ناموفق ها به حساب آمده است.

 همانطور که استفان کاوی می گوید: "اگر می خواهید مورد اعتماد واقع شوید، برای اعتماد ارزش قائل شوید."

 صداقت بدین معناست که بر سر قول خود بایستید و همیشه واقعیت را بگویید.

با خود صادق باشید

 در زمینه استحکام شخصیت عنصر مهم دیگری هم وجود دارد. همان طور که شکسپیر می گفت: "با خود صادق باشید و همان طور که از پی هر شب صبحی فرا می رسد با دیگران هم صادق خواهید بود."

 باید به بهترین شکلی که می توانید با خود صادق باشید. بی جهت خود را فریب ندهید. دنیا را به شکلی که هست ببینید. زندگی را به آن شکلی که هست ملاحظه کنید، نه به آن شکلی که می خواهید وجود داشته باشد.

 اغلب مردم صادق هستند. دروغ نمی گویند، تقلب نمی کنند، دزد هم نیستند، کارشان را می کنند. مالیات هایشان را می پردازند و با دیگران سریع و رک و راست هستند. با این حال، بسیاری از مردم آرزوها و خواسته هایی دارند که وجود خارجی و مصداق ندارد.

به حقیقت توجه داشته باشید

 جک ولش رئیس جنرال الکتریک معتقد بود که مهمترین اصل در رهبری "اصل توجه به حقیقت" است.

در واقع همه احتیاج دارند که به دنبال حقیقت بگردند. جک ولش می گوید: "با دنیا به همان شکلی که هست برخورد کنید نه به آن شکلی که می خواهید باشد."

هرگاه جک ولش با مسئله و مشکلی روبرو می شد اولین سوال این بود: "واقعیت کدام است؟"

در زندگی شخصی هم ضرورت دارد که با خود صادق باشید. باید با حقایق موجود در خود زندگی کنید. باید همه روزه کاری انجام دهید تا به هدفی که برای خود تعیین کرده اید، برسید. با حقایق زندگی خود روبرو شوید. این نشانه انسان صادق است.