یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب

در این یادداشت به  مخاطبان و متولیان اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان متولیان اجرایی شدن این موفقیت در  فراز های این بیانیه که پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.

نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب" آورده است

آرمان هاي متعالی و الهی انقلاب اسلامی در تمامی مراحل اساس بسیج و حضور و جانفشانی مردمی در وقایع و صحنه هاي مختلف بوده است.

پیروزي انقلاب اسلامی، دفاع و مقاومت در دوران جنگ تحمیلی ، مقابله با جنگ اقتصادي نظام سلطه، گذر موفق از همه توطئه ها و دشمنی ها و نظایر آن شواهدي بر این مدعاست.

گرچه سند بیانیه گام دوم انقلاب به شرح وظایف و چگونگی کاربست و تحقق اهداف آن اشاره تصریحی نکرده است، اما مخاطب اصلی بیانیه علاوه بر جوانان و عموم مردم، مستند به صریح اصل قانون اساسی، دستگاه هاي حاکمیتی نیز هستند.

در این یادداشت به  مخاطبان و متولیان اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان متولیان اجرایی شدن این موفقیت در  فراز های این بیانیه که پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.

بی شک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ ظرفیت هاي استفاده نشده طبیعی و انسانی را برطرف کنید.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاري بین نسلی (جوانان با افراد باتجربه).

شما جوانان باید پیشگام درشکستن محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد، به سوي آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاري جوانان در حوزه هاي مختلف علمی ، تحلیلی و اجرایی ضروري است.

ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را{علم و پژوهش} با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاري مؤثر در حوزه هاي علمی و اجرایی به صورت توأمان.

دستگاههاي مسئول حکومتی در این باره"معنویت و اخلاق"وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاري دولت و دستگاه هاي اجرایی  با سایر بازیگران مؤثر.

همکاري در سطوح مختلف بهبود امور معنوي و مادي.

ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاري قاطع در قواي سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معناي واقعی با فساد مبارزه کند.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاري در مبارزه با مفاسد ضروري است.

همکاري در سطوح فردي، جمعی و سازمانی ضروري است.

همکاری بین سه قوا یک امر ضروری است.

همه مخصوصاً دولت جمهوري اسلامی موظف به حراست از آن{استقلال و آزادي } باهمه وجودند.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاري در سطح ملی ضروري است (عزم ملی).

همکاري در سطح سازمانی ضروري است.