یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

نقش بانوان در ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری

کلیه ایثارگران و بویژه بانوان ایثارگر به طمع رسیدن به امکاناتی دست به اسلحه نبردند، بلکه عشق راستین آنها به رهبري و مردم این سرزمین باعث شد که حرکتی خالصانه به سوي کارزار داشته باشند و خود را فدا نمایند و از این طریق درخت انقلاب را آبیاري نمایند.

نقش بانوان در ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری
نقش بانوان در ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع " نقش بانوان در ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگران " آورده است:

انقلاب شکوهمند ایران که به برکت رهبري قدرتمند انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و فداکاري هاي ملت غیرتمند ایران به پیروزي رسید، محاسبات جهانی در مورد ایران را بهم زد و نگرش جهانیان به این ملت را دگرگون ساخت.

مردم ایران که سال ها در رنج و سختی و تبعیض و فساد رژیم هاي حاکم زندگی می کردند، به برکت مجاهدت هاي ایثارگران و بویژه بانوان ایثارگر و تقدیم هزاران شهید، آزاده، مفقود و جانباز سرانجام در جنگی که حکایت از نابرابري مطلق داشت به پیروزي رسیدند و استقلال و آزادي را براي مردمان این سرزمین به ارمغان آوردند.

ملت ما فداکاري هاي ایثارگران را هرگز فراموش نخواهند کرد. رشادت ها، از خودگذشتگی ها و جانفشانی ها همه و همه، ریشه در اعماق جان مجاهدان راه خدا داشت.

 کلیه ایثارگران و بویژه بانوان ایثارگر به طمع رسیدن به امکاناتی دست به اسلحه نبردند، بلکه عشق راستین آنها به رهبري و مردم این سرزمین باعث شد که حرکتی خالصانه به سوي کارزار داشته باشند و خود را فدا نمایند و از این طریق درخت انقلاب را آبیاري نمایند.

در منزلت و رتبت بانوان ایثارگر هر چه بگوییم کم گفته ایم، اگر مجاهدت ها و جانفشانی هاي آنان نمی بود، مشخص نبود که سرنوشت کشور ایران چه می شد و به کدام سو می رفت و ابر قدرتها چه برنامه هایی براي این سرزمین مقدس تدارك می دیدند؟

باید تکریم از بانوان ایثارگر در جامعه نهادینه گردد و این مستلزم برنامه ریزي جامع، منسجم و هدفدار است. به امید روزي که منزلت واقعی بانوان ایثارگر در جامعه احیاء و تثبیت گردد.