یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

نظام های اجتماعی بر پایه های ایثار و شهادت استوارند

یکی از فرهنگ های ناب حاصل از این مؤلفه ها، فرهنگ ایثار و شهادت است که ممکن است به دلیل تحریفات و انحرافاتی که در قسمت مؤلفه ها شکل می گیرد، دچار آسیب شود.

نظام های اجتماعی بر پایه های ایثار و شهادت استوارند
یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "نظام های اجتماعی بر پایه های ایثار و شهادت همیشه استوارند" آورده است:

دو محور ایثار و شهادت، از پایه های اساسی در فرهنگ اسامی است. در واقع؛ فرهنگ ایثار و شهادت زمینه ساز بقای اسلام و نظام اسلامی است. بر اساس این دو محور است که اسلام روی پایه های خود استوار ایستاده و در قبال هر طوفانی مقاومت می کند.

با نگاهی اجمالی به تاریخ پایداری ملت ها، اولین چیزی که مشاهده می شود این است که نظام هایی که بر دو محور ایثار و شهادت استوار بوده و به نوعی فرهنگ ناب ایثار و شهادت را در جامعه حاکم کرده اند، دارای کمترین ناملایمات بوده اند و هر جا که ملت ها این فرهنگ ناب را فراموش کرده یا در جامعه بهای کمتری به آنها داده اند، دچار ذلت و ناملایمات شده اند.

شناخت صحیح و کافی دربارۀ ابعاد فرهنگ ایثار و شهادت و اشاعۀ آن در سطح جامعه، علاوه بر شرایط و فضای مناسب فردی و اجتماعی، نیازمند شناسایی و رفع اصلی ترین موانع و عوامل بازدارنده در این ارتباط است؛ یعنی در جامعه ممکن است بنا به دلایلی، فرهنگ ناب ایثار و شهادت دچار آسیب شود یا به نوعی موانعی در برابر آن قرار بگیرد.

در این صورت باید به فکر چاره شد و این فرهنگ ناب را از آسیب ها مصون نگه داشت.

در اسلام اصولی داریم با عناوین توحید، معاد و عدل که مؤلفه هایی با عنوان ارزش های اسامی از آن سه در جامعه تزریق می شود.

یکی از فرهنگ های ناب حاصل از این مؤلفه ها، فرهنگ ایثار و شهادت است که ممکن است به دلیل تحریفات و انحرافاتی که در قسمت مؤلفه ها شکل می گیرد، دچار آسیب شود.

 در اینجاست که متفکران باید برای مصون نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت از آسیب، راهکار ارائه دهند. بنابر این، با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شناسایی و ارائۀ راهکار برای رفع آسیب های تهدید کننده فرهنگ ناب ایثار و شهادت به منظور مصونیت این فرهنگ در برابر آسیب هاست.