یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

مهمترین شاخصه های فرهنگ شهادت و ایثارگری

به فرهنگ ایثارگري ،چه کسی بهتر ازجانبازان و ایثارگران می تواننددر راستای حفظ و صیانت آن اثرگذار باشند.

مهمترین شاخصه های فرهنگ شهادت و ایثارگری
گزارش خبر - مهمترین شاخصه های فرهنگ شهادت و ایثارگری

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "مهمترین شاخصه های فرهنگ شهادت و ایثارگری " آورده است:

اینک گردو غبارجبهه فرو نشسته است و هیاهوی جنگ خاموش شده و انقلاب در حال بازسازی و توسعه است، می بایست بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت در کشور احیا و تقویت شود.

فرهنگ ایثارگري با ارزش گذاري به « واژه ایثار » در جامعه می بایست بنای اعتمادسازی در بین نسل ها را ایجاد کند. اما چه کسی جز جانبازان و ایثارگران می تواند واژه ها و  مقام ایثارگران  را زنده نگه دارند.

 باید توجه داشت که ایجاد فرهنگ سالم  با تحول در اخلاق و ارزش ها و بهینه سازي فرهنگ ایثارگري است قابل اجرا است و این امر نیازمند همت بلند تمامی مسئولان و همراهی آحاد ملت  و همچنین عزم راسخ و مشورت با بزرگان علم و دین قابل احیا و تقویت خواهد بود.

از این رو می بایست به برخی از مهم ترین شاخصه ها و زمینه های ترویج  فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اشاره نمود: 

- تعهد و پاي بندي به اصول، آرمان ها و ارزش هاي متعالی اسلام و انقلاب اسلامی.

- پاي بندي به انجام وظیفه براي کسب رضایت الهی در هر شرایطی.

- بري بودن از تمامی شائبه هاي خدعه، فریب، نیرنگ، ریا، مسامحه و سهل انگاري.

- اصالت انجام تکلیف و مسؤولیت بدون توجه به عنوان، مقام و موقعیت.

- قناعت، ساده زیستی و بهره برداري بهینه به معنی واقعی از تمامی امکانات.

- داشتن روحیۀ تدبیر، برنامه ریزي، ابداع و ابتکار و تلاش براي برداشتن هر نوع مانعی با پشتکار و خلاقیت تا جایی که بسیاري از ناممکن ها در فرهنگ ایثارگري ممکن شد و حیرت و تعجب جهانیان را برانگیخت.

- فدارکاري و مقدم داشتن دیگران در بهره مندي ها و امتیازات.

- وحدت فکري و عملی، انسجام و هم بستگی و هدفمندي و آرمانگرایی.

- اعتماد دو سویه میان افراد نهادي.

- پرهیز از تشریفات زائد و دست و پاگیر و اصالت خدمت به خلق و جلب اعتماد و حمایت مردمی. این ارزش ها را که می توان به عنوان مبنا و زیربناي فرهنگ ایثارگري تلقّی نمود باید در تمامی شوراها و دستگاه ها الگو قرار داد تا به صورت کلمه اي براي ایثارگران و آحاد ملّت الگو قرار گیرد.