یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

مطالعات فرهنگی در زمینه ایثار و شهادت

نکته اساسی در ضرورت آسیب شناسی فرهنگ ایثارگري، این است که به دلیل افزایش تکنولوژي ارتباطات در دنیاي امروز مواجهه فرهنگ ها با یکدیگر امري طبیعی است.

مطالعات فرهنگی در زمینه ایثار و شهادت
گزارش خبر - مطالعات فرهنگی در زمینه ایثار و شهادت

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "مطالعات فرهنگی در زمینه ایثار و شهادت " آورده است:

به همان اندازه که دینی بودن و ملّی بودن در ایجاد فرهنگ ایثارگري مهم و مثبت است به همان اندازه هم غیر دینی بودن و غیرملی بودن نیز براي اشاعه و تداوم فرهنگ ایثارگري مخرب و ویرانگر است.

نکته اساسی در ضرورت آسیب شناسی فرهنگ شهادت و ایثار این است که به دلیل افزایش تکنولوژي ارتباطات در دنیاي امروز مواجهه فرهنگ ها با یکدیگر که امري طبیعی است، بتواند فرهنگ ها نیاز نسل جوان و ابهامات و سوالات آنان را پاسخگو باشد و در ادامه آنان  را با خود همراه کند.

در بسیاري از موارد به دلیل این ارتباطات عناصري از فرهنگ هاي دیگر که وارد جامعه می شود، به  شدت بر فرهنگ خودي تأثیرگذار است به نظر می رسد در برابر این تبادل فرهنگی و یا به صورت دقیق تر هجوم فرهنگی، دو راه حل منطقی وجود دارد.

راه حل اول، غنی سازي فرهنگ خودي است. هویت دینی و ملّی از ارکان مهم فرهنگ ما از جمله فرهنگ ایثارگري است.

براي ثبات و اشاعۀ فرهنگ ایثارگري در درجۀ اول، محکم کردن و نیرو بخشیدن ارکان آن باید در صدر توجه باشد.

اولیاي تعلیم و تربیت و فرهنگ جامعه ما همواره باید در صدد غنی سازي فهم دینی و شناخت ملی باشند تا در برابر شناخت و فهم غیرخودي تاب تحمل را داشته باشد.

نکتۀ اساسی دیگر در آسیب شناسی فرهنگ ایثارگري بحث نظري پیرامون وجود یک یا چند فرهنگ است. از این جهت در دنیاي کنونی پذیرش "تنوع فرهنگی" مقبولیت یافته است. به این معنی که عرصه هاي فرهنگی باید متنوع باشد که البتّه چاره اي جز این هم نیست.

فرهنگ ها در کنار یکدیگر در تضارب با هم قرار می گیرند، در این راستا فرهنگ غنی، خود مقبولیت خواهد یافت.

اگر به روش هاي غیرفرهنگی بخواهیم فرهنگ خاص خودمان را اشاعه دهیم قطعاً ایجاد مقاومت فرهنگی خواهد شد.

به عبارت دیگر یکی از راه حل هاي دیگر در ابقاي فرهنگ ایثارگري، وجود فرهنگی غیر از آن است. بر این اساس دیدگاه چند فرهنگی یک ایده و یک حرکت اصلاحی است که همۀ آحاد جامعه را در برمی گیرد . نکته خطرآفرین در آسیب شناسی فرهنگی ایثارگري، طرد یک سویه فرهنگ غیرخودي است.

 اگر روش هاي مقابله با فرهنگ غیرخودي مناسب نباشد نه تنها فرهنگ ایثارگري را اشاعه نداده ایم؛ بلکه به طور غیرمستقیم به اشاعه فرهنگ غیرخودي هم کمک نموده ایم.