محسن رضایی در انتخابات هر سال چه تعداد رای آورد؟

محسن رضایی 5 بار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام و 4 بار حضور پیدا کرده است.

محسن رضایی در انتخابات هر سال چه تعداد رای آورد؟
گزارش خبر- محسن رضایی

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، محسن رضایی 5 بار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام و 4 بار حضور پیدا کرده است؛

ـ 1378 که 540 هزار رای آورد(انتخابات مجلس)
ـ 1384 که انصراف داد(انتخابات ریاست جمهوری)
ـ 1388 که 680 هزار رای آورد(انتخابات ریاست جمهوری)
ـ 1392 که 3 میلیون و 900 هزار رای آورد(انتخابات ریاست جمهوری)
ـ 1400 که 3 میلیون و 400 هزار رای آورد(انتخابات ریاست جمهوری)

منهای 88 که انتخابات در یک فضای دو قطبی کامل برگزار شد سبد آراء محسن رضایی روی عدد خاصی دور می‌زند که بخشی، مربوط به آراء قومی است و بیشتر که مربوط به آراء سرگردان می‌شود.