همراه با آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی؛

فصل دوم آشنایی با درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

فصل دوم آشنایی با درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که در قالب آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها (‌مکانیزه یا دستی ) و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است.

فصل دوم آشنایی با درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
فصل دوم آشنایی با درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

به گزارش خبر روابط عمومی آکادمی  تخصصی حسابداری بهشتی،  آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها (‌مکانیزه یا دستی ) و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است.

در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود : 

فصل دوم از درآمد های مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم : 

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل :

گروه اول : 

اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می شوند .

1- کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان 

2- صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه یا مراجع ذیربط 

3-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر 

4- صاحبان بیمارستانها . زایشگاهها . درمانگاهها و کلینیک های تخصصی 

5- صاحبان مشاغل صرافی

6- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و یا مراجع ذیربط 

7- صاحبان موسسات حسابرسی و حسابداری و دفتر داری و خدمات مالی و ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای انفورماتیک و طراحی سیستم 

8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری و زمینی و دریایی و هوایی 

9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (‌فروش کالا و خدمات ) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد 

گروه دوم : 

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال یا کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال باشد .

گروه سوم : 

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند و جزو گروه سوم محسوب می شوند .

تبصره 1 : سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول بر اساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا از طریق تشکل های صنفی و حرفه ای ذیربط به مودیان مالیاتی اعلام نماید مودیان اخیر الذکر از ابتدای  سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود .

تبصره 2 : در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت اراپه خدمت اشتغال داشته باشند پنجاه درصد نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی می باشد .

تبصره 3 : در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری ُ‌درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می باشد .

تبصره 4 : صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در اولین سال ایجاد (‌تاسیس ) به استناد مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شده اند جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند .

تبصره 5 : تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین تر قرار دارند منعی ندارند لیکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاترقرار نخواهد داد.

آدرس شهریار خیابان ولیعصر پاساژ مهستان طبقه چهارم واحد ۹