یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

فرهنگ ایثارگری؛ اشاعه و گسترش باورها و اعتقادات یک ملت

بدیهي است شيوه هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نيز كه امروزه متداول و مرسوم است از این امر مستثني نخواهد بود كه غالباً بدون در نظر گرفتن عوامل و مولفه ها و محتواي كيفي انجام مي پذیرد كه این مهم صرف نظر ازهزینه هاي مادي و معنوي، كارآمدي این فرهنگ را نيز خدشه دارمي سازد.

فرهنگ ایثارگری؛ اشاعه و گسترش باورها و اعتقادات  یک ملت
گزارش خبر - فرهنگ ایثارگری؛ اشاعه و گسترش باورها و اعتقادات یک ملت

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "فرهنگ ایثارگری؛ اشاعه و گسترش باورها و اعتقادات  یک ملت " آورده است:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهبردي تاثيرگذار براي اشاعه و گسترش باورها واعتقادات نقش تعيين كننده در عرصه آینده فرهنگ و جامعه به سایر بخش ها و حفظ و تحكيم هویت و فرهنگ ملي برعهده دارد.

توسعه باورها و اعتقادات جامعه براي نيل به اهداف مطلوب و استقلال طلبانه است تا جایي كه ملت ها و جوامع سوابق مبارزات استقلال طلبانه و آزادي خواهانه خود را به عنوان سند افتخار در تاریخ برجسته مي سازند.

 سياست گذاران براي ترویج و اشاعه این فرهنگ در ادوار مختلف دستيابي به این هدف، علاوه بر تدوین قوانين و تامين منابع نرم افزاري و سخت افزاري لازم، شيوه هایي را براي آن ترسيم نموده اند.

مطالعات موجود بيانگر آنست كه برخي اقدامات و شيوه هاي ترویج در مقایسه با سایر شيوه ها از اثربخشي و كارآمدي متفاوتي برخوردار است كه بدون بهره گيري از نتایج علمي نمي توان به ميزان اثربخشي شيوه ها پي برد.

 بدیهي است شيوه هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نيز كه امروزه متداول و مرسوم است از این امر مستثني نخواهد بود كه غالباً بدون در نظر گرفتن عوامل و مولفه ها و محتواي كيفي انجام مي پذیرد كه این مهم صرف نظر ازهزینه هاي مادي و معنوي، كارآمدي این فرهنگ را نيز خدشه دارمي سازد.

انواع هنرها و تحقيق و ارزیابي مستمر اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي به منظور ارتقاي بهره وري منابع و امكانات موجود مورد تاكيد قرار گيرد.

شيوه هاي مرسوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت كه امروزه مورد استفاده نهادها و سازمان هاي كارگزاري این فرهنگ مي باشد.

 مسيري براي دستيابي به اهداف عاليه طرح  با توجه به سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ایران كه تحقق اهداف و طرح ها و روش هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهبردي براي حفظ و هویت و فرهنگ ملي تعریف شده و با استناد به برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ایران كه "افزایش اثربخشي فعاليت هاي فرهنگي با بهره گيري ازحضورو ارتباط با نخبگان ایثارگر و افزایش ارتباط جامعه با بازماندگان دفاع مقدس" را موثر مي داند، بهره برد.