یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

ضرورت حفظ نظام های ارزشی ایثار و شهادت در جامعه

نظام ارزشی هر جامعه اي، مجموعه اي از فرآیندهاي رفتاري و ذهنی، الگوها و روش ها، شیوه هاي گفتاري و فنون بدنی است که در چارچوب ها و موقعیت هایی از پیش تعریف شده، پذیرفته می شوند.

ضرورت حفظ نظام های ارزشی ایثار و شهادت در جامعه
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "ضرورت حفظ نظام های ارزشی ایثار و شهادت در جامعه " آورده است:

 ارزش ها یکی از اشکال تعیین کننده و تأثیرگذار بر هنجارهاي فرهنگی هر گروه اجتماعی اند. هیچ جامعه و گروه انسانی را حتی در ساده ترین اشکال زیستی و ابتدایی ترین مراحل تمدنی، نمی توان یافت که به فهرستی از ارزش هاي تعین یافتۀ خویش معتقد نباشد.

 سامان یابی حیات جمعی و شکل گیري استقرار نظم و نظام اجتماعی بدون این زیرساخت فرهنگی، عملاً غیر قابل تحقق است.

افراد عضو گروه هاي اجتماعی بر اساس بستر فرهنگی- اجتماعی خود، از منابع مختلف معرفتی از جمله: آموزه هاي دینی، سنّت ها، آموزش رسمی و غیره به یک نظام ارزشی خاص تعهد می یابند. به عبارت دیگر؛ ترتیب و توالی ارزش ها در سلسله مراتب ارزش ها ذاتی نیست و محیط اجتماعی و آموزش هاي رسمی و غیررسمی در آن دخالت دارند.

 بر این اساس، حاکمیت می تواند از طرق مختلف به تبلیغ و ترویج دستۀ خاصی از ارزش ها به منظور ارتقاي آنها به سطوح بالاتر تلاش کند.

نظریۀ یادگیري اجتماعی، از جمله نظریه هاي اجتماعی است که پشتوانۀ نظري اینگونه تلاش هاي هدفمند را فراهم می کند. براساس این نظریه، تغییر ارزش ممکن است از طریق مشاهدة دیگرانی که الگوها و گروه هاي مرجع اند، ایجاد شود. براساس این نظریه، با الگو قراردادن برخی از افراد، شخصیت ها و طبقات خاص، می توان به ارزش هاي دیگر افراد جهت داد.

با این وصف، اگر نهادهاي حاکمیتی درصدد تثبیت یا تغییر نظام سلسله مراتب ارزش ها در نسل هاي آتی باشند؛ بر اساس نظریۀ یادگیري اجتماعی، قبل از هر چیز باید ترتیبی اتخاذ کنند که امر ارزشی از سوي جامعۀ هدف  دیده شود.

عرضۀ الگوهاي ارزشی به جامعۀ هدف، باید از جایگاه اقتدار محتوایی، فکري، ارزشی، علمی و مانند آن صورت گیرد؛ به گونه اي که الگوها از برجستگی و مطلوبیت خاصی برخوردار باشند. اگر این عرضه به نحو مطلوب و شایسته صورت نگیرد، الگوها یا دیده نمی شوند یا از توان لازم براي تأثیرگذاري بر جامعۀ هدف تهی خواهند بود.

 به صورت ویژه در رابطه با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر اساس نظریۀ یادگیري اجتماعی، تا وقتی عرضۀ این فرهنگ و الگوهاي آن یعنی "شهدا و ایثارگران" به شکل مقتدرانه و برجسته صورت نگیرد، نمی توان انتظار داشت که نسل جدید آنها را به دیده پذیرش نگریسته و سرمشق خود قرار دهد.