عملیات بانک اقتصاد نوین، رو به بهبود؛

شتاب «ونوین» در مسیر سودآوری

با نگاهی به گزارش‌های بانک اقتصاد نوین در دوره‌های اخیر مشخص می‌شود که به مرور زمان سنگینی بار مثبت درآمدها بیشتر شده و تراز درآمدی در جهت سودسازی حرکت می‌کند.

شتاب «ونوین» در مسیر سودآوری
گزارش خبر - شتاب «ونوین» در مسیر سودآوری

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر و تیم تحلیل و مطالعات سرمایه نگر، بانک اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی است که رو به بهبود حرکت می‌کند و نگاهی به صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه حاکی از مثبت شدن تراز درآمدی و افزایش سودآوری است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این بانک در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و در مقابل، ۸۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرد. به عبارتی، در شهریور ماه تراز درآمدی بانک مثبت ۱۵ هزار میلیارد ریال بود.

در خصوص بانک‌ها آن چه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تراز درآمدی و به عبارت بهتر، اختلاف درآمد وام‌های اعطایی با سود پرداختی بابت سپرده‌ها است.

با نگاهی به تراز درآمدی بانک اقتصاد نوین در ۶ ماه گذشته از سال جاری مشخص می‌شود که به مرور زمان سنگینی سمت درآمدها بیشتر شده و فاصله بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌های سرمایه گذاری بیشتر شده که به خوبی بهبود عملیات بانکی را روایت می‌کند.

سرمایه نگر

نتیجه این عملکرد مثبت را در صورت‌های مالی نیز می‌توان مشاهده کرد؛ «ونوین» در فصل اول سال ۱۴۰۰ با عملکرد مثبت خود موفق به شناسایی ۴ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال سود خالص شد که حدود ۴ برابر سود دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. نکته قابل توجه این است که بهار ۱۳۹۹ تراز درآمدی منفی بود و درآمد کارمزد و سود سرمایه گذاری‌ها بار سودآوری را به دوش کشید؛ در حالی که در بهار سال جاری با تراز درآمدی مثبت به استقبال تابستان رفت.

با توجه به روند رو به رشد «ونوین» در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه به مراتب بهتر از گذشته باشد و در نهایت سال جاری را با سود مطلوب به پایان برساند.