دهقان پور تاکید کرد:

رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ منابع پایه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، حفظ منابع پایه آب و خاک را از رویکردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: تقریبا تمام فعالیت های ما در بخش کشاورزی مرتبط با مقوله آب است.

رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ منابع پایه
رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ منابع پایه

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، مجتبی دهقان پور در گردهمایی مدیران ستادی و استانی آب و خاک کشور که با حضور صفدر نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود، تصریح کرد: بهره وری آب و صرفه جویی در مصرف آب یکی از گزیدارهایی است که می تواند به ما کمک کند. 

این مقام مسئول با بیان اینکه در گردهمایی مدیران آب و خاک ستادی و استانی کشور سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک تبیین می شود، اظهار کرد: بهره وری آب و صرفه جویی در مصرف آن می تواند منجر به پایداری تولید و نهایتا تحقق امنیت غذایی شود.

وی با اذعان به اینکه نگاه سخت افزاری و نرم افزاری به بحث آب و مجموعه اقداماتی که می تواند کمک کند به صرفه جویی در مصرف آب، مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی است، ابراز کرد: از جمله اقدامات سخت افزاری توسعه سامانه های نوین آبیاری، احداث کانال های نوین آبرسانی، انتقال آب با لوله و استفاده از آب سبز یا آب باران است.

دهقان پور با بیان اینکه آموزش بهره برداران، آگاه سازی نسبت به اقداماتی که انجام می دهند و اقداماتی که می توانند انجام دهند در راستای مصرف بهینه آب از جمله اقداماتی است که می تواند در دسته اقدامات نرم افزاری قرار گیرد، افزود: بیمه سازهای نوین آبیاری از جمله دیگر مقولاتی است که در دسته نرم افزاری قرار گیرد. 

به گفته وی؛ توجه توامان به مباحث نرم افزاری و سخت افزاری می تواند به ما کمک کند که تولید پایداری را متناسب با منابع آب پایدار داشته باشیم.

او می افزاید: وقتی از منابع پایه یاد می کنیم آب و خاک کاملا با هم گره خورده است، وقتی ما بتوانیم خاک را حفظ کنیم، در حقیقت بستر تولید را توانستیم حفظ کنیم، آب ابرازی برای رشد بذر یا گیاه در بستر خاک است، ارتباط متقابل و دوجانبه بین آب و خاک کمک می کند تا نهایتا تولید پایداری داشته باشیم. 

 به گفته دهقان پور؛ همان اندازه که آب برای ما در تولید مهم است خاک هم مهم است و خاک یکی از اولویت های اصلی در تولیدات است. فرسایش خاک یکی از تهدیدهای است که می تواند باعث شود که امنیت غذایی و تولیدات ما تحت تاثیر قرار گیرد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه هر آنچه بتوانیم اقدامات سازه ای و غیرسازه ای را در حوزه فرسایش خاک دنبال کنیم، ترویج کنیم و پیاده سازی کنیم نهایتا می تواند باعث شود خاکی داشته باشیم که فرسایش کمتری داشته باشد، افزود: در نتیجه بستر تولید با تهدید کمتر مواجه خواهد بود و در نتیجه تولید بهتر و با کیفیت تری خواهیم داشت.