یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران:

حفظ هویت ملی با استمرار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان سرمایه اي غني و راهبردي براي حفظ هویت و فرهنگ ملي به شمار مي رود.

حفظ هویت ملی با استمرار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
حفظ هویت ملی با استمرار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "حفظ هویت ملی با استمرار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت" آورده است:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان سرمایه اي غني و راهبردي براي حفظ هویت و فرهنگ ملي به شمار مي رود.

 این فرهنگ با هویت قدسي خود توانایي سرشاري در متاثرساختن نهادهاي اجتماعي و ساختارهاي سياسي به انضمام بافت فرهنگي جوامع را دارا مي باشد و از بنيادي ترین راهبردها براي رشد اجتماعي و جامعه پذیري محسوب مي شود.

 شناخت شيوه هاي موثر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امري بدیهي و پيش نياز علمي و منطقي در تحقق اهداف آن خواهد بود.

سياست گذاران عرصه فرهنگ و اجتماع براي دستیابي به این هدف علاوه بر تدوین قوانين مورد نياز و تامين اعتبارات لازم شيوه هایي را براي آن ترسيم نموده اند.

شناخت روش ها و شيوه هاي ترویج این فرهنگ در توسعه فرهنگي نقش موثري خواهد داشت.

 این نقش زماني موثر واقع مي شود كه شيوه ها به درستي درك و شناخته شوند و به درستي نيز از آنان استفاده گردد تا هدف مدنظر محقق گردد؛ هر چند با بكارگيري و استفاده از شيوه ها در طول زمان از اثربخشي و اثرگذاري آن كاسته خواهد شد.

 بنابراین براي تاثير مستمر و دائمي این فرهنگ حيات بخش، شناسایي عوامل موثر بر شيوه ها براي همه كساني كه به اعتالي فرهنگي مي اندیشند امري اجتناب ناپذیر است.

هدف اصلي این پژوهش شناسایي عوامل و مولفه هاي تاثيرگذار بر ارتقا اثربخشي روش ها و شيوه هاي موجود ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، حفظ و استمرار این فرهنگ در ساخت فرهنگ و تمدن ایراني - اسلامي كه ریشه در باورها و اعتقادات عميق مردم در ادوار و اعصار تاریخي دارد، بي بدیل است.

 عوامل اثربخش ساختن شيوه ها، علاوه بر ارتقاء جایگاه این فرهنگ به عنوان عامل بقاي فرهنگ و هویت ملي و ایراني، مي تواند در تحقق یک جامعه مطلوب براساس معيارهاي انساني و معنوي نقش موثري ایفا كند.

 ضمن آنكه استفاده درست از روشهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ميتواند نقش مطلوبي در سلامت جامعه از آسيب هاي اجتماعي داشته و اهداف عالي یک جامعه ایده آل را فراهم نماید.