یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

جایگاه ویژه بانوان در ترویج فرهنگ ایثار از عاشورای حسینی تاکنون

انقلاب اسلامی فریاد حمایت از آنان را بلند کرد و میدان تلاش و فعالیت را بر آنان گشود تا جایگاه خود را در یابند.  آنجا که به تربیبت فرزندان پرداختند. آنجا که در میدان نبرد و مبارزه شرکت کردند ، آنجا که بر کرسی مدیریت تکیه زدند و آنجا که در میدان علم و پژوهش گام نهادند و سرافراز بیرون آمدند.

جایگاه ویژه بانوان در ترویج فرهنگ ایثار از عاشورای حسینی تاکنون
گزارش خبر - جایگاه ویژه بانوان در ترویج فرهنگ ایثار از عاشورای حسینی تاکنون

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "جایگاه ویژه بانوان در ترویج فرهنگ ایثار از عاشورای حسینی تاکنون" آورده است

از آغاز خلقت تا کنون، مردان و زنان بزرگی دوشادوش یکدیگر تاریخ بشریت را ساخته اند و فراز و فرود دوران ها را چشیده اند و در هر زمانی در کنار یکدیگر حماسه ها آفریده اند.

 آنجا که مردان بزرگی رخ نموده اند و حرکت هاي بزرگی آفریده اند در کنار آنان قطعاً زنان ارجمندي نیز بوده اند که آن راد مردان توانسته اند قلّه بانی نمایند وبر ستیغ ها برآیند و شهرت جهانی یابند.

بهره گیري از نقش و جایگاه ویژهزنان ایثارگر در نهضت عاشورا تاریخ عاشورا نشان داد که زن می تواند در جهت نیل به والاترین مقام انسانی، هم پاي مردان و شهیدان اسلام، براي تجدید بناي اسلام و قرآن قیام کند و تربیت والاي انسانی خود را به جهانیان بنمایاند که چگونه فرصت ابراز شخصیت و تجلی نفحه الهی را داراست.

زنان ایثارگر اهل بیت، بذر نهضتی را افشاندند که هنوز آن بذر در حال رشد و نمو است و باعث رساندن پیام عاشورا به گوش جهانیان گردید و این نبود مگر به سبب صبر و تحمل زنان ایثارگري که به ریسمان اسارت بسته شده و شهدا را پشت سر گذاردند.

نقش کلی زنان ایثارگر در قیام عاشورا را می توان در چند بند بیان نمود:

  1. روحیه بخشی(همسران و فرزندان خویش)
  2. حفظ ارزشها
  3. تحمل صبر یا آموزش صبر
  4. پیام رسانی
  5. پرستاري
  6. تغییر ماهیت اسارت
  7. حفظ عزت
  8. ارزش دادن به زنان
  9. تحریک عواطف

با ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبري معمار بزرگ آن حضرت روح الله(ره)، بستري عظیم براي ظهور و بروز زنان با ارزش و شرافتمند فراهم گردید تا در عرصه هاي مختلف خود را نشان دهند.

در هنگامه اي که تمامی قدرت ها و مکتب هاي بشري با نام حمایت از این قشر عظیم جوامع، در پی بهره وري و استفاده ابزاري از آنان هستند.

انقلاب اسلامی فریاد حمایت از آنان را بلند کرد و میدان تلاش و فعالیت را بر آنان گشود تا جایگاه خود را در یابند.  آنجا که به تربیبت فرزندان پرداختند. آنجا که در میدان نبرد و مبارزه شرکت کردند ، آنجا که بر کرسی مدیریت تکیه زدند و آنجا که در میدان علم و پژوهش گام نهادند  و سرافراز بیرون آمدند.