یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

تصویر آینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم

در این یادداشت به برخی از فراز های این بیانیه که ترسیمی شفافی از آینده انقلاب اسلامی پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.

تصویر آینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم
گزارش خبر - تصویرآینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "تصویرآینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم" آورده است

ارزش هاي مشترك و مورد وفاق جمعی است که افراد جامعه را براي دستیابی به یک هدف کلان ملی ترغیب می کند. بیانیه گام دوم انقلاب هم به طرز چشمگیري به تبیین و تشریح ارزش ها پرداخته است.

در فرازهاي از بیانیه نقش ارزش ها و برجسته کردن جایگاه آنها در آینده انقلاب اسلامی نقش پررنگ تري دارد.

در این یادداشت به برخی از فراز های این بیانیه که ترسیمی شفافی از آینده انقلاب اسلامی پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.

دهه هاي آینده دهه هاي شماست و شمائید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی براي طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنا فداه) است، نزدیک کنید.

نتایج این فراز از بیانیه:

آینده انقلاب اسلامی روشن است.

آینده انقلاب اسلامی در گرو کار و تلاش بیشتر است.

آینده انقلاب اسلامی با تمدن سازي پیوند خورده است.

آینده انقلاب اسلامی با نظریه مهدویت مرتبط است.

کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعز ت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه هاي گرانبها، مطمئن و امیدوار، داراي تأثیر اساسی در منطقه و داراي منطق قوي در مسائل جهانی، رکورددار در رسیدن به رتبه هاي بالا در دانش ها و فناوري هاي مهم و...که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهت گیري ها ي انقلابی و جهادي است.

نتایج این فراز از بیانیه:

انقلاب اسلامی به توسعه و پیشرفت در حوزه هاي مختلف، کمک خواهد کرد.

انقلاب اسلامی به افزایش اقتدار و قدرت منطق هاي کمک می کند.

انقلاب اسلامی به ارتقاي جایگاه کشوردر نظام جهانی کمک می کند.

انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفی ق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید. محصول تلاش چهل ساله، اکنون برابر چشم ماست.

نتایج این فراز از بیانیه:

آینده، نوید دهنده بهره برداري از تجارب و نتایج چهل سال گذشته است.

نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدي را از خود و دیگران برانید.

نتایج این فراز از بیانیه:

نگاه خوشبینانه به آینده باید داشت.

امید فردي و جمعی باید تولید کرد.

بی شک فاصله میان بایدها و واقعیت ها، طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردي بارها طی شده است و بی شک در آینده، با حضور نسل جوان مومن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد. باید به قله ها دست یابیم. باید از مرزهاي کنونی دانش در مهمترین رشته ها عبور کنیم.

نتایج این فراز از بیانیه:

فاصله بایدها و واقعیت ها قابل کاستن است.

نقش محوري و برجسته با جوانان خواهد بود.

علم و ایمان باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف باید عالی و متعالی باشد.

مرزشکنی دانش باید در دستور کار باشد.