یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در عرصه جهانی شدن

معمولا فرهنگ و ارزش هاي معنوي ، دژ حیاتی یک ملت است.

ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در عرصه جهانی شدن
گزارش حبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در عرصه جهانی شدن" آورده است:

جهانی شدن یا جهانی سازي واقعیتی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. تأثیر گذاري و تأثیر پذیري وقایع به یکدیگر، از جمله ویژگی هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جهان معاصر است.

جهانی شدن داراي پیامدهاي مختلف است که باید با آن برخوردي منطقی داشت.

شعار امروز ما باید دینی و اسلامی اندیشیدن و جهانی عمل کردن باشد مگر نه این است که ادعا می کنیم اندیشه اسلامی ما بر پایه هاي مستحکم وحی و قرآن و عصمت و امامت بنا نهاده شده است که دژي است مستحکم که بشر در برابر آن نا توان است.

معمولا فرهنگ و ارزش هاي معنوي ، دژ حیاتی یک ملت است.

 اگر دروازه هاي این دژ بر روي بیگانگان باز شود و به تصرف معیارها و هنجارهاي دیگران در آید آن ملت ناخود آگاه پاسدار منافع مهاجمان پنهان فرهنگی می شود.

فقط کافی است به جوانانی که در این زمینه رغبتی دارند کمی اعتماد کنیم و اطلاعات درست و ابزار مناسبی براي مرور فرهنگ شهادت در اختیار انها قرار دهیم.

وظیفه ما امروز ایجاب می کند که در مرحله اول به دنبال پی ریزي چارچوب تئوریک براي خود باشیم که در راه باز شناساندن افکار اصیل و اندیشه هاي ناب اسلامی و ایرانی از تفکرات و اعتقادات مذهبی گرفته تا حتی شیوه زندگی ، نوع لباس و غذا بکوشیم جوانانی که اصلا این اندیشه اصیل را درك نکرده اند را با آن آشنا ساخته و در نهادینه کردن آن تلاش کنیم.

گام بعدي مشخص کردن روش شناسی و راه بازگشت به خویشتن خویش است و تلاش در راه جهانی کردن این عمل و اندیشه اسلامی و روحیه شهادت طلبی است.

از جمله راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در عرصه جهانی شدن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، از جمله ابزارهاي مؤثر در جهانی شدن هستند.
  • احیاي مدیریت کارآرا و برنامه ریز در نظام ایثارگري.
  • ایجاد نظام فرهنگی و ارزشی منطبق با ماهیت ایرانی و اسلامی و اصلاح روش ها.
  • ترویج جامعه شناسی شهادت و تحقّق چشم انداز فرهنگ ایثارگري.
  • سنجش موقعیت اجتماعی و فرهنگی جوانان به عنوان نسل جدید پیرامون ارزش ها و آرمان هاي ایثارگري.
  • نهادمند کردن فعالیت ها در خصوص فرهنگ ایثار و ایثارگري.