یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

تحلیل ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم

ارزش هاي بنیانی تصویرسازي غایی آینده انقلاب اسلامی در قالب تمدن نوین اسلامی را به صورت شفاف مشخص کرده است.

تحلیل ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "تحلیل ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم" آورده است

ارزش هاي مشترك و مورد وفاق جمعی است که افراد جامعه را براي دستیابی به یک هدف کلان ملی ترغیب می کند.

 بیانیه گام دوم انقلاب هم به طرز چشمگیري به تبیین و تشریح ارزش ها پرداخته است.

 تبیین و تشریح ارزش ها در بیانیه گام دوم انقلاب به گونه اي است که می توان آن را یک سند راهبردي براي بازنمایی مجدد شعارها و ارزش هاي اصیل انقلاب اسلامی ملت ایران به شمار آورد.

در فرازهاي دیگر بیانیه نقش ارزش ها و برجسته کردن جایگاه آنها در آینده انقلاب اسلامی نقش پررنگ تري دارد.

همچنین در سر فصل گام دوم و توصیه هاي آن براي آینده انقلاب ، مشتمل بر هفت توصیه اساسی به جوانان به عنوان پیشران اصلی تغییر آینده است.

شش مورد این توصیه ها یعنی

علم و پژوهش

 معنویت و اخلاق

عدالت و مبارزه با فساد

 استقلال وآزادي

عزّت ملی و روابط خارجی و مرزبندي با دشمن

سبک زندگی

 دربرگیرنده مسائل ارزشی هستند. این امر نشان دهنده آن است که عنصر جهان بینی اسلامی و ارزش هاي برخاسته از آن در نهضت انقلابی ایران و تداوم آن و همچنین درساخت آینده انقلاب و هدف غایی آن یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی نقش اساسی دارد.

واقعیت آن است که تا زمانی که ارزش ها به صورت واضح ، شفاف تبیین و تشریح نشوند، نمی توان چارچوب هاي تصویر آینده را براي مخاطب ترسیم نمود.

 نکته حائز اهمیت متن بیانیه، در این مرحله دوم این است که ارزش هاي بنیانی تصویرسازي غایی آینده انقلاب اسلامی در قالب تمدن نوین اسلامی را به صورت شفاف مشخص کرده است.