یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

بیانیه گام دوم، گام حیاتی پس از پیروزي و تثبیت انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را که توسط مقام معظم رهبري صادر شده است، می توان آغازگر دور جدیدي از حیات انقلاب اسلامی برشمرد.

بیانیه گام دوم، گام حیاتی پس از پیروزي و تثبیت انقلاب اسلامی
گزارش خبر - بیانیه گام دوم، گام حیاتی پس از پیروزي و تثبیت انقلاب اسلامی

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "بیانیه گام دوم، گام حیاتی پس از پیروزي و تثبیت انقلاب اسلامی" آورده است

انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم، با آینده اي روشن ترسیم شده است؛ آینده اي که در آن میزان توفیقات انقلاب اسلامی در هر دو ساحت مادي و معنوي رو به افزایش داشته و در عوض دستاورد دشمنان در مقابله با آن ، رو به ضعف و کاستی دارد.

این چشم انداز امیدبخش و خوشبینانه بوده و با نقش محوري جوانان براي حرکت به سوي تمدن اسلامی شناسانده می شود.

بیانیه گام دوم فراتر از یک بیانیه معمولی است که فقط به توصیف گذشته و تحلیل نقاط قوت و ضعف جمهوري اسلامی ایران می پردازد.

صدور این بیانیه در آغاز چهل سالگی انقلاب نشان می دهد که علیرغم تمامی مشکلات؛ مبانی، آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی همچنان خدشه ناپذیر بوده و براي ترسیم نقشه راه آینده معتبر هستند.

بیانیه گام دوم، از آنجا که می تواند به تحکیم پایه هاي علمی و ادبیات سازي درباره انقلاب اسلامی کمک نماید؛ داراي اهمیت نظري و کاربردي است.

سند راهبردي اي همانند بیانیه گام دوم انقلاب باید به عنوان خواست عمومی یک ملت در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود.

آنچه که در متن بیانیه گام دوم انقلاب قابل مشاهده است، با تکیه بر منظومه فکري رهبري انقلاب نه فقط پیشران حرکت ملت ایران در گام دوم، بلکه پیشران هاي شکل دهنده به گام اول (پیروزي و تثبیت انقلاب اسلامی) هم می باشد.

در واقع روح جمعی حاکم بر متن بیانیه گام دوم انقلاب ، همان بازنمایی و بازاندیشی مفاهیم وگفتمان پیشبرنده انقلاب اسلامی با پشتوانه تجربه چهل ساله تجربه در اختیار نظام جمهوري اسلامی و با آسیب شناسی آن توسط رهبري است که بار دیگر آرمان هاي اساسی انقلاب اسلامی را به عنوان چراغی پیش روي حرکت انقلابی ملت ایران مطرح کرده است.

آرمان هاي متعالی و الهی انقلاب اسلامی در تمامی مراحل اساس بسیج و حضور و جانفشانی مردمی در وقایع و صحنه هاي مختلف بوده است.