یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

بیانیه گام دوم؛ ورود انقلاب اسلامی به مرحله جدید شکوفایی ارزش های ملی و اسلامی

در واقع تفاوت گام اول انقلاب با گام دوم پیش رو در این مسئله است که اگر گام اول انقلاب، گام تأسیس و تثبیت انقلاب اسلامی نامیده شود، گام دوم انقلاب بر اساس متن بیانیه، ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازي، جامعه پردازي و حرکت به سوي تمدن سازي است که مؤلفه ها و ارکان شکل دهنده آن ، بسیار متفاوت تر از محیط گام اول خواهد بود.

بیانیه گام دوم؛ ورود انقلاب اسلامی به مرحله جدید شکوفایی ارزش های ملی و اسلامی
بیانیه گام دوم؛ ورود انقلاب اسلامی به مرحله جدید شکوفایی ارزش های ملی و اسلامی

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "ویژگی های نهان و آشکار، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" آورده است

نگاهی به متن و ساختار بیانیه گام دوم انقلاب نشان دهنده آن است که محیط ترسیم شده آینده انقلاب اسلامی، متمایز از محیط فعلی است. یعنی مسیر طی شده از عمر انقلاب اسلامی، تنها بخشی از مسیر یک ابر رویدادي که باید براي نیل به آینده مطلوب؛ ادامه مسیر پیش رو را طی کرد.

 در واقع سازه اصلی و زیربنایی محیط آینده ایران اسلامی با حادث شدن انقلاب اسلامی پدیدار گشته و این چشم اندازسازي صحیح از آینده انقلاب بر مبناي گفتمان متعالی آن است که می تواند این ظرفیت­هاي بالقوه انقلاب را به فعالیت برساند.

 در حقیقت طراحی عالمانه اهداف انقلاب و محدود نکردن آن به یک سري تغییرات محدود سیاسی و اجتماعی، نقطه قوت انقلاب اسلامی است.

وجود این قابلیت ذاتی در بطن حرکت انقلاب اسلامی، انقلاب را به مثابه یک رودخانه ساري و جاري تبدیل کرده که قابلیت هضم و پذیرش انواع تغییر و تحولات با حفظ اصول بنیادین خود براي دستیابی به اهداف متعالی تر را داراست.

حال این پرسش مطرح است که محیط آرمانی انقلاب اسلامی که متفاوت از محیط کنونی است در سند راهبردي گام دوم انقلاب به چه صورت ترسیم شده است؟

در واقع تفاوت گام اول انقلاب با گام دوم پیش رو در این مسئله است که اگر گام اول انقلاب، گام تأسیس و تثبیت انقلاب اسلامی نامیده شود، گام دوم انقلاب بر اساس متن بیانیه، ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازي، جامعه پردازي و حرکت به سوي تمدن سازي است که مؤلفه ها و ارکان شکل دهنده آن ، بسیار متفاوت تر از محیط گام اول خواهد بود.

براساس اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری حضرت آیت­ الله خامنه ­اي مراحل پنج گانه اي براي دستیابی به تمدن نوین اسلامی تعریف شده است براین اساس گام اول آن شکل گیري و پیروزي انقلاب اسلامی بوده که در سال 57 اتفاق افتاده است.

 این گام مبناي اصلی چه در بعد نظریه پردازي و چه در بعد عملی براي دستیابی به این هدف بلند مدت است.

 گام دوم دستیابی به تمدن نوین اسلامی نظام سازي اسلامی است.

این مرحله به مثابه نهادسازي و ساختارسازي براي هدف غایی است. در این گام می­توان به تدوین قوانین اساسی و سایر قوانین لازم براي اداره امور طبق شریعت و مذهب اسلام، تأسیس نهادهاي انقلابی در درون ساختارها اشاره کرد.

 مرحله سوم تأسیس تمدن نوین اسلامی، دولت سازي اسلامی است.

 هدف این گام، روي کارآمدن دولت­هایی در تراز گفتمان انقلاب اسلامی است که گرچه انقلاب اسلامی تا کنون فراز و فرودهایی در این زمینه داشته است، اما تا رسیدن به دولت تراز مطلوب انقلاب که دال مرکزي آن گفتمان اصیل انقلاب باشد، فاصله دارد.

گام چهارم براي تحقق تمدن نوین اسلامی، امت سازي اسلامی است.

 هدف این گام با تکیه و اجرایی نمودن بنیان هاي قرآنی، الگوسازي و مدل سازي براي سایر دولت هاي اسلامی است که قرآن آن را امت واحده نامیده است.

بعد از طی این مراحل است که خورشید گفتمانی تمدن نوین اسلامی، طلوع خواهد کرد.