یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه چشم انداز توسعه کشور

بیانیه گام دوم در زمینه علم و فناوری، خواهان افزایش شتاب رشد علمی و عبور از مرزهای كنونی دانش در مهمترین رشته ها، جبران عقب ماندگی ها و احساس مسئولیت جهادگونه برای دانشگاه ها و جامعه علمی و نخبه كشور است.

بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه چشم انداز توسعه کشور
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه چشم انداز توسعه کشور" آورده است

بیانیه گام دوم در زمینه علم و فناوری، خواهان افزایش شتاب رشد علمی و عبور از مرزهای كنونی دانش در مهمترین رشته ها، جبران عقب ماندگی ها و احساس مسئولیت جهادگونه برای دانشگاه ها و جامعه علمی و نخبه كشور است.

همچنین در زمینه معنویت و اخلاق نیز به عنوان نیاز اصلی جامعه و جهت دهنده همه حركت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی، زمینه سازی برای ترویج آن در جامعه و مبارزه با كانون های ضدیت آن تأكید می كند.

بنابراین تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم و ترسیم نقشه راه، جایگاه و تکلیف طیف های مختلف براساس آن برای چهل سال دوم ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد، تا علاوه بر تحقق سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق سال۱۴۰۴ ، كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل در راستای دستیابی به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در راستای آرمان بزرگ ایجاد تمدن نوین اسلامی نیز گام برداشته شود.

بنابراین با تدوین و اجرای یک برنامه كامل و دقیق برای رشد علم و فناوری در كشور با بهره گیری از راهکارهای بیانیه گام دوم، می توان به توسعه متوازن و پایدار و ارتقا جایگاه ایران در نظام بین المللی در افق چشم انداز نایل شد.

از آنجایی كه رشد و دستاوردهای شگفت انگیز علمی و پژوهشی كشور اغلب به دست جوانان تحقق یافته است و این روند می بایست توام با ارزش های معنوی و فضایل اخلاقی در جهت رفع نیازهای كشور ادامه یابد.

 در بیانیه گام دوم توصیه های كلیدی به جوانان عرضه شده است كه بایستی برای جوانان نسل جدید انقلاب به صورت واقع بینانه و در عین حال ارزشمدارانه بازخوانی و تبیین شود.