یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

بررسی محیط ترسیمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

اگرچه در تحقق تاریخی این وعده هیچ شکی نیست، اما زمینه سازي تحقق آن با مؤمنان است.

بررسی محیط ترسیمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
بررسی محیط ترسیمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "بررسی محیط ترسیمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب " آورده است

« محیط شناسی » از ضرورت هاي حرکت به سوي تصویر آینده به شمار می آید. محیط براي مخاطب که در بیانیه گام دوم ملت ایران در نسل فعلی و نسل هاي آینده هستند، باید به گونه اي برجسته صیقل داده شود که زمینه نهادینگی آن در سطح جامعه فراهم گردد و به عنوان یک آرمان بزرگ، همه شهروندان کشور در قبال آن احساس وظیفه و تکلیف نمایند.

 تصویر آینده انقلاب و آرمان آن یعنی تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی براي عصر ظهور، براي ملت ایران بیگانه نیست.

در فرهنگ سیاسی شیعی و آموزه هاي قرآنی به مؤمنان وعده صادق داده شده که سرانجام امر حکومت در زمین به دست صالحان و شایستگان خواهد بود.

اگرچه در تحقق تاریخی این وعده هیچ شکی نیست، اما زمینه سازي تحقق آن با مؤمنان است.

برجسته سازي و صیقل بخشی به اسناد راهبردي به عواملی چند بستگی دارد؛ اولین عامل، چگونگی ابلاغ سند و نحوه تجلیل از آن در تمامی سطوح و ساختار و در بین مردم است.

عامل دوم در برجسته سازي سند، برگزاري نشست هاي علمی و آکادمی براي بحث و تبادل نظر پیرامون تصویري از آینده است که در سند تجلی یافته است (برگزاري همایش ها و بازخوانی سند و تصویر آینده گرچه یک ضرورت است ، اما نباید تبدیل به اصل شود).

 عامل سوم در برجسته سازي سند فرهنگ سازي توسط رسانه هاي جمعی است. پرداختن به سند در رسانه هاي جمعی علاوه بر ایجاد وفاق در بین نخبگان، به نهادینه سازي ادبیات سند کمک فراوانی خواهد کرد.

همچنین تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز براي هماهنگی دستگاههاي حاکمیتی براي نیل به اهداف و حرکت سازمان ها به سمت و سوي آن یک ضرورت است.