بررسی دلایل گرایش جوانان به فرهنگ غربی در مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر مسائل مذهبی

دلایل گرایش جوانان به فرهنگ غربی دارندچیست؟ منظورازتهاجم فرهنگی چیست؟ منظورازغرب زدگی چیست؟ عوامل متعدد تأثیرپذیری جوانان ازفرهنگ غرب چیست؟ راه مقابله با این موضوع چیست؟ دیدگاه رهبردرمورداین مساله چیست؟

بررسی دلایل گرایش جوانان به فرهنگ غربی در مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر مسائل مذهبی
بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ غربی در مصاحبه با حسین براتی پژوهشگر مسائل مذهبی

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، درمورد بررسی دلایل گرایش جوانان به فرهنگ غرب و بیگانه  مصاحبه ای با آقای حسین براتی محقق و پژوهشگرمسائل سیاسی وفرهنگی انجام شد.

متن مصاحبه به شرح زیر است:

جناب آقای براتی به عنوان موضوع اصلی بحث چراجوانان ایرانی برای فرهنگ غربی بیش ازفرهنگ خوداهمیت قائل اند؟

باعرض سلام خدمت شما دوست عزیز و تمامی عزیزانی که متن این مصاحبه رو می خوانند. با توجه به تحقیقاتی که در مورد این موضوع انجام دادم بایدخدمتون عرض کنم که همه جوانان به فرهنگ غرب گرایش پیدا نمی کنندگرچه تعدادی از جوانان به خصوص درسال های اخیر خواسته یا ناخواسته به تقلید و الگو برداری از فرهنگ غرب پرداخته اند اما برخی دیگر از جوانان آنچنان مذهبی هستند که به هیچ وجه علاقه ای به فرهنگ غربی ندارند.

البته دریک نگاه کلی گرایش جوانان به فرهنگ غرب ناشی ازعوامل متعددوزیرساخت های تاریخی،اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی ورواشناختی است.

سرمنشا گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه دقیقا کجا بوده و ریشه تاریخی این موضوع چیست؟

سرمنشااین مسائله وریشه تاریخی غرب گرایی  به سال های دوربرمی گردد به طورمثال درعصرسلطنت فتحعلی شاه وناصرالدین قاجار که شروع رفت و آمد ایرانیان به ‌فرنگ بود آغاز تاثیرگذاری فرهنگ غرب برجوانان ایرانی بود تاعصررضا شاه ملعون که دوره حساسی درتاریخ بودوفصل متفاوتی درگرایش جوانان به فرهنگ بیگانه و غربی آغاز شد ازآن زمان رضا شاه باسلطه سیاسی کشور فرهنگ مردم وحتی نحوه پوشش لباس راتغییرداد.

چرا جوانان استفاده از فرهنگ غرب رانمادتمدن یابقول معروف امروزی بودن می دانند؟

چون یکی از مهمترین عوامل گرایش به فرهنگ غرب میل به پیشرفت درجوانان است که فرهنگ غرب را نماد تمدن وپیشرفت می دانند بسیاری از افراد باور دادند باید فرهنگشان اروپایی شود و گرنه دچارعقب ماندگی فرهنگی شده اند.

جوانان امروزی با تاثیرپذیری ازفرهنگ غرب سعی دارند باتقلید از الگوهای غربی شخصیت خود را بسازند غافل ازاینکه با تقلید ازالگوهای های غرب مثل مدل پوشش و مو و... نمی‌توان برای خود شخصیت ساخت واین موارد نمی تواند به انسان شخصیت دهد.

منظورازبحران هویت چیست وچه نقشی دراین مساله دارد؟

درابتدای جواب این سوال باید متذکربشم که برای جلوگیری ازتاثیرفرهنگ بیگانه مخصوصا فرهنگ غرب باید علم و دانش و درجود انسان شکوفا گردد یعنی اگر زیر ساخت های شخصیت انسان مبتنی برفرهنگ اصیل مرز و بوم خود شکل نگیرد شخص دچار بحران هویت می شود

یکی دیگر از مهمترین عوامل تاثیر فرهنگ غرب بر جوانان  مساله بحران هویت است البته دلیل اینکه شخص دچار بحران هویت می‌شود تاثیر زیاد رسانه های غربی برروی وی و شناخت سطحی او از مسائل که باعث می شود پذیرش واقعیت برایش سخت شود و دقیقا شخص همینجا است که دچار بحران هویت می شود.

نقش رسانه های غربی درتاثیرگذاشتن فرهنگ غرب برفرهنگ اصیل ایرانی چیست؟

یکی دیگر از مهمترین عوامل گرایش جوانان به فرهنگ غرب تبلیغات گسترده آن ها است مهاجمان فرهنگی با اینکه درک خوبی ازشناخت نیاز جوانان جامعه ایرانی دارند باپیام های زهرآگین خود درقالب های زیبا و جذاب با بسته بندی فریبنده افکار واندیشه های شیطانی ودنیاپرستانه خودرا به طورتحریک آمیزی برمخاطبین القا می کنند به طور مثال برای جذب جوانان به فرهنگ بیگانه و غربی ابتدا ازطریق آثار هنری باموضوع مسائل جنسی و شهوانی آنان راتحریک می‌کنند و سپس فرهنگ خودشان راخیلی آرام به شخص القا می کنند و دقیقا درهمین جا است که شخص دچار عدم درک هویت وفرهنگ خود می شود و نتیجه آن ترجیح فرهنگ غربی به فرهنگ اصیل خودی است وبر فرهنگ غرب گرایش پید امی کند درحالی که اگرجوانان فرهنگ  اصیل و غنی اسلامی ایرانی را درک کنند هیچ وقت فریب فرهنگ های پوچ وبی ارزش وناقص غربی هارا نمی خورند.

البته موضوع بسیارمهم دیگری هم که بایدبه آن توجه داشت انجام وظایف هرنهاد و موسسه دراین زمینه ها علی الخصوص ترویج فرهنگ به نحو احسنت است همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (حفظ الله) دراین راستا فرموده اند: برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان باید همه نهادها و موسسات اجتماعی دست در دست یکدیگر داده و در مقابل این تهاجمات به ترویج فرهنگ اصیل ایرانی علی الخصوص درزمینه حفظ و آموزش هویت اسلامی بپردازند تا جوانان به فرهنگ بیگانه و غربی وابسته نشوند ونتایج مخرب وابستگی به فرهنگ بیگانه رابشناسند.

ودر جایی دیگر ایشان می فرماید: یکی دیگر از راه های تهاجم فرهنگی این است که رسانه های غربی سعی می‌کنند جوانان مومن را از پایبندی های متعصبانه به ایمان که همان چیزی است که تمدن را نگه می‌دارد منصرف کنند مانندکاری که در سال های گذشته با اندلس کردند که جوانان را به عالم فساد شدید، شهوت رانی، می گساری که حتی درحال حاضر هم این کارها را انجام می شود.

بنظر شما راه مقابله باتهاجم فرهنگی چیست؟

باتوجه به اقدامات دشمنان برای ازبین بردن فرهنگ اصیل ایرانی ازذهن وروح جوانان همانطورکه رهبرمعظم انقلاب حضرت امام خامنه ای فرمودند باید با مقابله باتهاجم فرهنگی در زمینه حفظ و آموزش هویت اسلامی بیشترکار شود.

البته با این همه اگر دریک جامعه انقلابی و اسلامی الگوهایی مثل روحانیت، مسئولین و بسیجیان نتوانند باورهای اسلامی و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی را در زندگی شخصی و خانوادگی خود پیاده کنند باعث می‌شود که جوانان ازاسلام و فرهنگ غنی اسلامی دلسرد شوند و زمینه گرایش آنان به فرهنگ بیگانه و غربی ایجاد شود بنابراین بايد توجه داشت برای مقابله با فرهنگ بیگانه و غربی و جلوگیری از تاثیرآن بر جوانان بايد  قدرت مقاومت و مقابله با دشمنان بالا رود وجوانان طوری تربیت شوند که آگاهانه از آلودگی ورفتار و هنجارهای متضاد با ارزش های دینی پرهیز کنند.

بنظرشما باتوجه به عوامل تاثیر فرهنگ غرب برجوانان راه اساسی مقابله با آن چیست؟

بنده بعنوان کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادم معتقدم که برای مقابله با تاثیر فرهنگ غرب برروی جوانان باید به مسائلی چون آسیب شناسی نسل جوان پرداخته شود و تمام ابعاد آن بررسی شود به دلیل اینکه جوانان درسن جوانی خود را اغلب تنها و غریب می‌بینند و دچارغروری کاذب هستند و سعی دارند مقابل سنت ها، آداب و رسوم وعقاید بایستند تجربه نشان داده جوانان دراین سن سعی می‌کنند از خانواده و والدین و جامعه کناره گیری کنند و فقط باهم سن و سالان خود ارتباط می‌گیرند در چنین مواردی جوان حتما نیاز به راهنمایی و درک کافی دارد و اگر در این موقعیت حساس کسی نباشد که او را درک کند علی الخصوص والدین او و به درد دل او گوش ندهند و درمقابل والدین به تفکرات او واکنش نشان دهند باعث می شود که جوان نسبت به خانه و خانواده دلسرد شود وسعی می کند کمتردر محیط خانه و خانواده باشد ولی وقتی جوانی احساس کند که حرف هایش خریدار دارد و والدینش به تفکراتش احترام می گذارند رابطه خوبی با والدینش برقرارمی کند وتمام حرف هایش را با آنان درمیان می‌گذارد.

 اما اگر این چنین نباشد جوان درآن لحظه احساس تنهایی می کند ودقیقا همین جاست که جوان به فرهنگ غربی گرایش شدید پیدا می کند واگر به هر دلیلی احساس کند در سطح خانه و جامعه بیگانه است علیه تفکر و مذهب و حتی نحوه پوشش لباس بزرگسالان واکنش نشان می‌دهد و می ایستد.

دوره جوانی دوره بسیار مهم وکلیدی درزندگی انسانهاست و شخصیت یک فرد در این سنین رقم می خورد حتی دراین باره پیامبراکرم(ص) می فرماید برتری جوان عابدی که درجوانی ره بندگی پیش گرفته به پیری که دربزرگسالی به عبادت روی آورده همچون برتری فرستادگان الهی بر دیگر امامان است.

بنابراین باتوجه به علت های مختلف تاثیرفرهنگ غربی برجوانان درمی ابیم که همانطور که دشمن خارجی درجهت نظامی و اهداف نظامی  یک نیروی به نام ناتوی نظامی دراختیار دارد برای اهداف فرهنگی خود نیزبا تشکیل یک ناتوی فرهنگی پیش می‌برد که برای‌ مقابله با ناتوی فرهنگی باید راه کار مهندسی مطرح شود و متخصصین دراین زمینه به فعالیت های گسترده ای بپردازند.

باتوجه به بررسی عوامل تاثیر فرهنگ بیگانه و غربی بر جوانان رهبرمعظم انقلاب حضرت امام خامنه ای دراین خصوص میفرماید دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا می خواهد روی جوانان کشور ایران تاثیر بگذارد و این کار دشمنان فقط یک تهاجم فرهنگی نیست بله شبیخون فرهنگی است.

به عنوان سوال آخر بنظرشما هدف غرب ازترویج وتاثیرگذاری فرهنگشان برجوانان ایران چیست؟

اصلی ترین هدف آنان نابودی فرهنگ ملی واسلامی کشور عزیزمان ایران است، غربی ها انسان هایی را که به عواملی چون رفاه مادی، بهرجویی، لذت جویی، بی بندباری، لجام گسیختگی، درزندگی اهمیت زیادی می دهند متمدن و امروزی می‌نامند و به انسان هایی که به‌ عواملی چون معنویت، تقوا، دینداری درزندگی اهمیت بسیاری می دهند را مرتجع وغیرمتمدن می دانند.

وهمه این موارد بخاطر به زیر سلطه کشیدن کشور ایران و همچنین می خواهد افراد و ملت های زیرسلطه شخصیت اصلی خودشان را ازدست داده وبه صورت جزئی از کشور استعمارگر در آیند.

بنابرین باید حتما در مبارزه با این موارد بینش دینی و سیاسی جامعه تقویت شود و نسل جدید تربیت صحیح دینی شوند.