افتتاح دفتر نمایندگی سازمان صمت فارس در محل پردیس شرکت‌های دانش بنیان استان

حمیدرضا ایزدی گفت: اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید ، ارتقاء بهره وری و افزایش کیفی محصولات رقابت پذیر است.

افتتاح دفتر نمایندگی سازمان صمت فارس در محل پردیس شرکت‌های دانش بنیان استان
افتتاح دفتر نمایندگی سازمان صمت فارس در محل پردیس شرکت‌های دانش بنیان استان

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به افتتاح دفتر نمایندگی همکاری‌های سازمان صمت با پردیس شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه و بهره مندی از ظرفیت شرکت های توانمند، متخصص و بومی فارس در زمینه ارتقا تحقیق و توسعه، تقویت توانمندی‌ها وتولید پایدار گفت: ضرورت دارد؛ جهت افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی، علمی، پژوهشی در بخش تولید و صنعت استان بارویکرد دانش‌بنیانی با هم افزایی و تعاملی دوسویه بین سازمان صمت فارس و پردیس شرکت های دانش بنیان فارس گام‌های مهمتری درجهت تولید محصولات صادراتی دانش‌بنیان، باکیفیت و ارزشمند را برداریم.

حمیدرضا ایزدی با تاکید به نام‌گذاری سال از سوی مقام‌ معظم‌ رهبری با عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، اظهار داشت: همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان علمی استان و کشور در حوزه فناوری و نوآوری‌ها جهت تولید محصولات دانش‌بنیان توام باتوان نیروی انسانی متخصص و ماهر فرآیندی اساسی و اثرگذار بر تقویت صنعت، تولید و اقتصاد است.

ایزدی با اشاره به اهمیت شرکت ها و صنایع بزرگ در حوزه دانش بنیان اضافه کرد: اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید، ارتقاء بهره وری و افزایش کیفی محصولات رقابت پذیر است.

رئیس سازمان صمت استان فارس با تاکید برکمک به شرکت‌های دانش بنیان و نتیجه محور بودن فعالیتها تصریح کرد: فارس و شیراز باتوجه به شرکت ها و کارخانجات بزرگ نیز دارای زیرساخت ، پتانسیل و قابلیت های بسیار مناسبی در توسعه شرکتهای دانش بنیان دارد که ضرورت دارد؛ استان جایگاه و رشد بهتر و بیشتری را در کشور به خود اختصاص دهد.

مظفر والی رئیس پردیس شرکت‌های دانش بنیان استان فارس دراین مراسم گفت: این دفتر یک دفتر راهبردی و فرصتی مناسب جهت تکمیل زیست بوم نوآوری و فناوری در صنعت استان است.

والی افزود: پردیس شرکت های دانش بنیان فارس با همکاری مخترعان ، نخبگان و تعدادی  زیادی ازشركت متعدد و برخوردار از ظرفیت های بالای علمی و عمدتا متكی بر جوانان شكل گرفته است.

 مقررشد؛ به صورت مستمر میز خدمت مختص شرکتهای دانش بنیان برگزار و ضمن نیاز سنجی مشکلات این شرکتها مرتفع و رفع موانع گردد.

گفتنی است: ازجمله راهبردهای اساسی در وزارت صمت بحث فناوری و نوآوری به عنوان یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قراردارد که توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، حفظ محیط زیست، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و توسعه صادرات ازجمله اهدافی است که در وزارت متبوع در نظر گرفته شده است.