یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران:

آموزش و پرورش؛ بازوی قدرتمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

ايثار و شهادت به عنوان والاترين ارزشهاي انساني در دين مبين اسلام مد نظر بوده و همواره بر آن تأکيد شده است.

آموزش و پرورش؛  بازوی قدرتمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "آموزش پرورش؛  بازوی قدرتمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه " آورده است:

براي حفظ و انتقال ارزش هاي دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده، مي بايست اين فرهنگ با جديت تمام در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور لحاظ و ثبت گردد.

چنانچه جامعه اي خواهان برخورداري از نسلي با عزت و آمادهي ايثار و شهادت است بايد به طور بنيادي به فرهنگسازي و زمينه سازي مناسب در آموزش و پرورش در اين زمينه پرداخته و عوامل تأثيرگذار در اين عرصه را شناسايي كرده و با تمام ظرفيت و توان براي هر كدام از آنها برنامه ريزي نمايد.

 شيوه هاي پرورش و ترويج فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعليم و تربيت كشور شناسايي عناصر بنيادين مفهوم ایثار و شهادت مي باشد و دلالت بر آن دارد كه شكوفايي و پرورش اين عناصر، مقدمه رشد و گسترش  این فرهنگ است.

 به عبارت ديگر، رشد و پرورش فرهنگ  ایثار و شهادت، امري پسيني و وابسته به پرورش عناصر نامبرده مي باشد.

از اين رو با توجه به اين استنتاج، نظام تعليم و تربيت رسمي كشور بايستي شكوفايي و پرورش اين عناصر بنيادين را سر لوحه ي اهداف و برنامه هاي خود قرار دهد.

آموزش و پرورش ايران مي تواند با بازنگري در اهداف آموزش و پرورش كشور و مرور اهداف مكتوب نظام آموزش و پرورش ايران به بازسازي مفهوم شهادت و ايثارگري پرداخته و به ارائه تصويري مناسب از ايثار و شهادت بپردازد.

از اين رو آموزش و پرورش با ايجاد حس مشترك بين دانش آموزان نسبت به دين و وطن و ارزش هاي متعالي مذهبي موجبات نهادينه شدن فرهنگ ايثار و شهادت درجامعه مي شود.