همراه با آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی؛

آشنایی با اصطلاحات درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها (‌مکانیزه یا دستی ) و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است.

آشنایی با اصطلاحات درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
آشنایی با اصطلاحات درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

به گزارش خبر روابط عمومی آکادمی  تخصصی حسابداری بهشتی،  آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها (‌مکانیزه یا دستی ) و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است.

در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود : 

دفتر روزنامه 

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویداد های مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری در آن ثبت می گردد 

دفتر کل

دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد 

دفتر معین

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب در حکم دفاتر معین است .

اظهارنامه مالیاتی 

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمد . هزینه ها . دارایی ها . بدهی ها . سرمایه . . معافیت ها . درآمد مشمول مالیات و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود .

سند حسابداری

سند حسابداری فرمی است که دستی یا مکانیزه که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حسابها و توضیحات مربوط متکی به مدارک بوده و با تایید اشخاص مجاز قابل ثبت در دفاتر می باشد .

مدارک حساب

عبارت است از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد .

صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمات 

فرمی است که دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که در نوع الکترونیکی آن اطلاعات در حافظه مالیاتی ذخیره می شود مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود . در مواردی که از کارت خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب است.

مصرف کننده نهایی

شخص حقیقی است که کالا و خدمات را بر اساس نیاز خود مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده ننماید .

شماره منحصر به فرد مالیاتی

شماره ای است که شامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخش است و شناسه حافظه مالیاتی ( شش کاراکتر ) و تاریخ صورتحساب (‌پنج کاراکتر ) سریال صورتحساب (‌ده کاراکتر ) و ارقام کنترلی ( یک کاراکتر ) که به هر صورتحساب اختصاص داده می شود .

پایانه فروشگاهی

رایانه  و دستگاه کارت خوان بانکی (پوز ) و درگاه الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد .

سامانه مودیان 

سامانه ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که در آن به هر مودی کارپوشه ای ویژه اختصاص داده می شود و مودیان می توانند با استفاده از هر گونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی یا پایانه فروشگاهی یا هر وسیله دیگری که حافظه به آن متصل شده باشد به سامانه مودیان متصل شوند . مرجع نهایی ثبت و صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان است .

سامانه بر خط معاملات

پایانه فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعلام سازمان برخی از مودیان ملزم به استفاده از آن میباشند.

آموزشگاه آسو حساب بهشتی
ابراهیم قربانعلی نژاد 

آدرس شهریار خیابان ولیعصر پاساژ مهستان طبقه چهارم واحد ۹