دیدگاه حسین براتی کارشناس مذهبی در خصوص اهمیت نقش و جایگاه حجاب در جامعه اسلامی

واژه حجاب معنای گوناگونی دارد ازجمله: پرده، حاجب و پوشش،حجاب دراسلام ازیک مسئله کلی و اساسی ریشه می گیرد.

دیدگاه حسین براتی  کارشناس مذهبی در خصوص اهمیت نقش و جایگاه حجاب در جامعه اسلامی
دیدگاه حسین براتی کارشناس مذهبی در خصوص اهمیت نقش و جایگاه حجاب در جامعه اسلامی

به گزارش خبر، حسین براتی کارشناس مذهبی  با ارسال یادداشتی  با عنوان " اهمیت نقش و جایگاه حجاب در جامعه اسلامی"  به  پایگاه خبری گزارش خبر آورده است:

واژه حجاب معنای گوناگونی دارد ازجمله: پرده، حاجب و پوشش،حجاب دراسلام ازیک مسئله کلی و اساسی ریشه می گیرد.

شهیدمطهری درموردتاکیدحجاب دراسلام می فرماید: "اسلام میخواهد انواع التذاذ های جنسی چه بصری،چه لمسی وچه نوع دیگر به محیط خانوادگی ودرکادرازدواج قانونی اختصاص یابدواجتماع منحصرا برای کاروفعالیت میخواهداین موضوع ومحیط راازیکدیگرتفکیک کند."

درواقع ازنظراسلام حجاب منزوی کردن زن نیست بلکه به معنای جلوگیری ازاختلاط وامیزش بی قیدوشرط زن ومرددرجامعه است،این اختلاط به ضررجامعه وزن ومردعلی الخصوص به ضررزن است.

اسلام حجاب رامسئله ارزشی می داند وبه زنان اجازه میدهد باحفظ جایگاه انسانی و بعد روحانی درفعالیت های گوناگون اجتماعی نقش کارآمدوسازنده ای داشته باشد،زن بدون حجاب نمی تواند آزادی وکرامت خودراپاس بداردوحضوراودرجامعه مفیدوسازنده نخواهدبود.

باید ارزش حجاب رادرجامعه جستجوکرد نه درخانه وخانواده چرا که درخانواده حجاب جریان کمرنگ تری دارد اما هنگام حضوردراجتماع وروبه روشدن بانامحرمان یک زن مسلمان تاثیربسزای حجاب را میفهمد وبه جایگاه و نقش مفیدیک زن محجبه پی می‌برد.

به همین دليل قران کریم برروی مساله حجاب تاکید بسیارداشته وآیات فراوانی هم دراین خصوص وجوددارد. به طورمثال خداونددرسوره احزاب ایه۳۳می فرماید: "ای پیامبر به زنان ودخترانت وبه زنان مومنان بگوپوشش های خودرابرخودفروترگیرند،این برای آنکه شناخته شوندوموردازارواذیت قرارنگیرند نزدیکتراست،وخداامرزنده مهربان است."

دراین راستا رهبرمعظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(حفظ الله)درموردجایگاه حجاب دراسلام ورعایت برخوردبیگانه باهم می فرمایند: "بایدمسائل ارزشی اسلام درجامعه احیا شود، مساله حجاب یک مساله ارزشی است و ماکه اینقدر روی حجاب مقیدیم بدین خاطراست که حفظ حجاب به زن کمک می کندتابه آن رتبه عالی ومعنوی خودبرسد و دچارآن لغزشگاه های بسیارلغزنده ای که سرراهش قرارداده اند نشود."

 مقام معظم رهبری نبود حفاظ بین زن ومرد را از خواسته غربی ها می داند، ایشان دراین باره  می فرماید: "غربی ها با همه چیزکنارمی آیند جز با دو سه چیزکه یکی ازانها و شاید مهمترینش حفظ این حالت منظبط میان دوجنس زن ومرداست‌. یعنی خویشتن داری درمقابل چیزی که به آن آزادی جنسی گفته می شود، درمقابل این، به شدت سرسختند و هرکاردیگرکنند مهم نیست."

از نظر آنان کسی مرتجع است که روی این مسئله تاکید کند بطورمثال اگردرکشوری زنان بایک حدودی ازمردان مجزا شدند این می شود خلاف تمدن البته راست هم می گویند تمدن آنها برروی همان ویرانه های تمدن رومی بنا شده، وچیزی جز این نیست، اما این ازلحاظ ارزشی غلط است و عکسش درست است.

بنابراین باتوجه به دیدگاه اسلام درموردحجاب وبیانات ارزشمند رهبرمعظم انقلاب حضرت امام خامنه ای دراین خصوص درمیابیم که امروزه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  باحربه ای بانام تکراری((حجاب اجباری )) سعی درایجاد فروپاشی ارکان خانواده ایرانی وتفرقه افکنی بین مذاهب موجوددرکشور و ایجاد انزجارمسلمین ازاسلام می کنند، درحالی که مادرکشور ایران طبق قانون اساسی قانون حجاب داریم نه حجاب اجباری،چون گزاره حجاب اجباری گزاره درستی نیست وحجاب یک امرمسلم دینی است یعنی اگر زن مسلمان بخواهد دیندار باشد باید به حجاب معتقد و پایبند باشندبه طورمثال وقتی گزاره های دینی درروند دموکراتیک مبنای قانون شد الزام حقوقی پید ا می کند.

یکی ازسواستفاده های دشمنان ازقانون حجاب درایران بازی جدید یک زن معلوم الحال  به نام مصی علینژاد است زن منافق ایرانی که زنان ودختران ایرانی را تشویق به کشف حجاب می کند وکمپین چهارشنبه سفید(که درواقع چهارشنبه سیاه است) را راه انداخته که زنان علنی بدون روسری وحجاب درجامعه فعالیت های اجتماعی داشته باشند. ودقیقا ازهمینجااست که ذبح دین شروع می شود وخیلی آرام از این روش ارزش های اسلامی جامعه ایرانی فرومی پاشد، درواقع می‌توان گفت هدف اصلی دشمن ازتخریب مساله حجاب فروپاشی ارکان وستون خانواده است، بایدتوجه داشته باشیم که امروزه دشمنان کشورعزیزمان باسواستفاده ازمساله حجاب سعی دارند به اهداف شوم خود ازجمله براندازی نظام دست یابند.

به همین دلیل رسانه های مختلفی راه افتاده که خط مشی همه آنان بی ارزش جلوه دادن حجاب که مانع پیشرفت زنان درجامعه است، می باشد.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درایران دشمنان خارجی ازطریق مسائل مختلف ازجمله همین مساله حجاب به ایجاد توطئه مستمر و بی نظیر علیه ایران پرداخته اند اما به لطف خداوند و امام زمان و متکی بودن مردم عزیز ایران علی الخصوص جوانان به راه امام راحل و همچنین آموزه های ناب دینی تمام این تلاش های مذبوحانه عقیم مانده است. و باتوجه به سخنان گهربار حضرت امام خامنه ای درسال ۱۳۹۱درآستانه ولادت حضرت فاطمه (س) که فرمودند: "دشمنان آن همه هزینه فکروتبلیغات می‌کنند که نتیجه آن همیشه فریب خوردن چنددختراست که درگوشه وکنار روسری ازسربردارند واین نشانه حقیربودن دشمن واقدامات حقیرانه آنهاست بایدبیش ازپیش متوجه دشمنی این ازخدا بی خبران باشیم."

لذا بنده به عنوان عضوکوچکی ازجامعه وکارشناس مسائل مذهبی  معتقدم که: باید با افزایش معرفت و عقلانیت و ایمان مردم و روشنگری سیاسی و ترویج رفتار و اخلاق اسلامی و تاکید بر اتحادملی وگسترش برادری ومهربانی و مهمتر از همه روشنگری در مورد فلسفه حجاب در اسلام و قانون بودن آن درکشور و همچنین تاثیرآن درزندگی افراد و روش های سوءاستفاده دشمنان ازاین مسائل جلوی اتفاقاتی نظیراتفاقات اخیرکشور گرفته می شود ودیگر کمترشاهدچنین اتفاقات تلخ درجامعه هستیم.