تغییر احتمالی مدیرکل دفتر شهردار تهران برای تصدی معاونت وزارت علوم

با توجه به شروع برخی تغییرات در مدیران وزارت علوم سجاد محمدعلی نژاد مدیرکل حوزه شهردار تهران نیز قرار است به زودی به عنوان یکی از معاونین وزیر علوم  معرفی شود.

تغییر احتمالی مدیرکل دفتر شهردار تهران برای تصدی معاونت وزارت علوم
تغییر احتمالی مدیرکل دفتر شهردار تهران برای تصدی معاونت وزارت علوم

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، شنیده ها از منبع موثق حکایت از این دارد با توجه به شروع برخی تغییرات در مدیران وزارت علوم سجاد محمدعلی نژاد مدیرکل حوزه شهردار تهران نیز قرار است به زودی به عنوان یکی از معاونین وزیر علوم  معرفی شود. 

برهمین اساس با قطعی شدن رفتن سجاد محمدعلی نژاد مدیرکل حوزه شهردار تهران به وزارت علوم، گزینه نهایی دفتر شهردار تهران به  گودرزی رییس کنونی سازمان بازرسی یا توکلی زاده معاون کنونی فرهنگی اجتماعی شهردار تهران  سپرده خواهد شد و به زودی انتصاب قطعی را به اطلاع عموم خواهیم رساند‌.

منبع: تهران جدید